Gosail.lt Privatumo Politika

 Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis UAB „Penki vėjai“, prekės ženklas Gosail.lt – Įkvėpk laisvės!, (toliau – Penki vėjai) interneto tinklalapyje „Gosail.lt”, esančiais interneto adresu https://www.gosail.lt (toliau – Gosail.lt), tvarko Gosail.lt lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenis.

Interneto tinklalapyje Gosail.lt  Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant naujienlaiškio gavimo formą Gosail.lt arba pasirašius Gosail.lt jachtų nuomos taisykles. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara neišreikšite, Penki vėjai negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos ir/arba įvykdyti Jūsų užsakymo.

Paslaugos užsakymas

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., adresas, banko sąskaitos numeris, bendrovės pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, el. paštų adresai), kuriuos Jūs nurodote rezervuojant mūsų paslaugas Gosail.lt tinklapyje, mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant jachtos nuomos rezervavimo anketą ir/arba jachtos nuomos taisykles, pasirašius jachtos žurnale buriavimo kursų ir/arba plaukimų metu. Jums nepateikus duomenų rezervuojant jachtą internetu, mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros ir priimti Jūsų užsakymų. Šalims sudarius nuomos sutartį, šie duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, kliento paskyros duomenų administravimo ir paslaugos Gosail.lt užsakymo bei įvykdymo tikslais.

Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje Gosail.lt ir (arba) pasinaudojus Gosail.lt užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Gosail.lt ir saugoti šios svetainės duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų duomenys gali būti teikiami bendrovėms, kurios tiesiogiai bendrauja su Jumis vykdydamos Penki vėjai jachtų nuomos pardavimo paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Informacija Jūsų kompiuteryje

Užsakydami Gosail.lt paslaugas per tinkalpį, jūs sutinkate, kad mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje Gosail.lt. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi Gosail.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart jame lankantis, Jums nereikėtų į Gosail.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.

Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje Gosail.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje Gosail.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje Gosail.lt esančias nuorodas.

Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

Asmens duomenų saugumas

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje Gosail.lt mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, saugome ne ilgiau nei 7 metus nuo paskutinio mūsų naujienlaiškio atidarymo. Nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšauksite anksčiau.

Duomenis, tvarkomus jachtų nuomos sutarties vykdymo pagrindu, saugome ne ilgiau nei 10 metų nuo nuomos pasibaigimo dienos.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Penki vėjai gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad Penki vėjai leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į Penki vėjai el. paštu info@gosail.lt

Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Gosail.lt, informuokite apie tai Gosail.lt komandą.

Autorinės teisės

Draudžiama be UAB Penki vėjai leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.gosail.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.

Nors Gosail.lt deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.gosail.lt pateikta informacija.

Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje Gosail.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu Gosail.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.